Устав


Устав на Българската федерация по фехтовка

Чл.1. (1) Българската федерация по фехтовка е спортна организация, която развива спортът фехтовка в България по смисъла на съответното българско законодателство.)

Правилници и наредби


Правилник за вътрешния спортен календар 2018-2019

Чл.1. (1) Състезанията, провеждани през спортно-състезателната година имат за цел да определят моментното състояние на състезателите в различните клубове и способстват за определяне на съставите на националните отбори на различните оръжия.

Правилник за международни участия и лагери за сезон 2018-2019

Чл.1. (1) Състезателите, които ще участват на Световно и на Европейско първенство (СП и ЕП) на разноски на Федерацията, се определят с решение на мениджъра на съответното оръжие, съгласно предварително изготвени програма и план и се утвърждават от УС на БФФ.

Правилник за статута на лицата, участващи в тренировъчната и спортно-състезателната дейност на Българската федерация по фехтовка (БФФ) 2018-2019 (Правилник за картотека)

Чл.1. С този правилник се урежда статута на лицата, участващи в тренировъчната и спортно-състезателната дейност на БФФ.

Правилник за трансфера на състезателни права на състезателите по фехтовка

Чл.1. Този правилник урежда въпросите, свързани с трансфера на състезателните права на картотекираните състезатели по фехтовка от един клуб в друг клуб по фехтовка.

Правилник за ранглиста за сезон

Чл.1. Целите, които си поставя настоящия правилник са следните: 1. повишаване резултатите на нашите спортисти на международни състезания; 2. стимулиране на най-добре класиралите се състезатели; 3. стимулиране на участията в по-силни състезания и постигане на резултати на световно и европейско ниво

Правилник за критериите за категоризация на клубовете по фехтовка

Чл.1. Категоризацията на клубовете по фехтовка се извършва в съответствие с изпълнението от страна на всеки клуб на определените в този Правилник критерии. За изпълнението на всеки един от критериите всеки клуб получава определен брой точки, като на клуба се присъжда категория в зависимост от събрания общ брой точки.

Регламент за домакинство на състезания

Регламент за домакинство на състезания от официалния вътрешен и международен календар и международни лагери. Настоящият регламент има за цел да даде възможност на отделни клубове, общини и други организации да участват като ПОДОРГАНИЗАТОРИ в провеждането на състезания от ВСК, МСК И МЕЖДУНАРОДНИ ЛАГЕРИ.

Правилник за картотека 2014-2015 г.

Правилник за статута на лицата, участващи в тренировъчната и спортно-състезателната дейност на Българската федерация по фехтовка (БФФ)

Правилник за категоризация на профилите

Чл.1. (1) Този правилник установява категориите за профилите в спорта фехтовка и критериите за определяне на категория за всеки профил. (2) Този правилник определя условията и реда за финансово подпомагане на дейността по профили от страна на Българската федерация по фехтовка (БФФ).

Правилник за ранглиста и международни участия за сезон 2014-2015 г.

Чл.1. Целите, които си поставя настоящия регламент са следните: 1. повишаване резултатите на нашите спортисти на международни състезания; 2. стимулиране на най-добре класиралите се състезатели; 3. стимулиране на участията в по-силни състезания и постигане на резултати на световно и европейско ниво.

Правилник за трансфера на състезателни права на състезателите по фехтовка

Предмет: Чл.1. Този правилник урежда въпросите, свързани с трансфера на състезателните права на картотекираните състезатели по фехтовка от един клуб в друг клуб по фехтовка.

Информационни писма


Очаквайте скоро

В процес на разработване

Протоколи на УС


Очаквайте скоро

В процес на разработване

Други


Антидопингови правила на БФ фехтовка

Чл.1. Целта на настоящите Антидопингови правила е да уредят организацията и контрола за предотвратяване на използването на забранени субстанции и методи от спортисти и длъжностни лица, както и реда за установяване на нарушения на Антидопинговите правила и налаганите санкции.

Категоризация на профилите по фехтовка 2015 година

На основание Правилника за категоризация на профилите І. Управителния съвет на Българската федерация по фехтовка извърши категоризация и определя категория за всеки профил, както следва: