Устав


Устав на Българската федерация по фехтовка

Чл.1. (1) Българската федерация по фехтовка е спортна организация, която развива спортът фехтовка в България по смисъла на съответното българско законодателство.)

Правилници и наредби


Правилник за вътрешния спортен календар 2019-2020

Чл.1. (1) Състезанията, провеждани през спортно-състезателната година имат за цел да определят моментното състояние на състезателите в различните клубове и способстват за определяне на съставите на националните отбори на различните оръжия.

Правилник за международни участия и лагери за сезон 2019-2020

Чл.1. (1) Състезателите, които ще участват на Световно и на Европейско първенство (СП и ЕП) на разноски на Федерацията, се определят с решение на мениджъра на съответното оръжие, съгласно предварително изготвени програма и план и се утвърждават от УС на БФФ.

Правилник за статута на лицата, участващи в тренировъчната и спортно-състезателната дейност на Българската федерация по фехтовка (БФФ) 2019-2020 (Правилник за картотека)

Чл.1. С този правилник се урежда статута на лицата, участващи в тренировъчната и спортно-състезателната дейност на БФФ.

Правилник за ранглиста за сезон 2019-2020

Чл.1. Целите, които си поставя настоящия правилник са следните: 1. повишаване резултатите на нашите спортисти на международни състезания; 2. стимулиране на най-добре класиралите се състезатели; 3. стимулиране на участията в по-силни състезания и постигане на резултати на световно и европейско ниво

Правилник за критериите за категоризация на клубовете по фехтовка

Чл.1. Категоризацията на клубовете по фехтовка се извършва в съответствие с изпълнението от страна на всеки клуб на определените в този Правилник критерии. За изпълнението на всеки един от критериите всеки клуб получава определен брой точки, като на клуба се присъжда категория в зависимост от събрания общ брой точки.

Правилник за категоризация на профилите

Чл.1. (1) Този правилник установява категориите за профилите в спорта фехтовка и критериите за определяне на категория за всеки профил. (2) Този правилник определя условията и реда за финансово подпомагане на дейността по профили от страна на Българската федерация по фехтовка (БФФ).

Правилник за дейността на мениджърите на оръжия

Този правилник урежда реда за определяне на мениджърите на оръжията към Българската федерация по фехтовка (БФФ) и правилата за тяхната дейност.

Правилник за награждаване на състезатели и треньори и за удостояване със звания

Чл.1. (1) Този правилник определя критериите, условията и реда, по които Българската федерация по фехтовка (БФФ) награждава състезатели и треньори за постигнати класирания на Олимпийски игри (ОИ), на Европейски първенства (ЕП), на Световни първенства (СП), както и носителите на Световната купа (СК) и на Европейската купа (ЕК). (2) Правилникът урежда също реда и условията за ежегодно удостояване със звания, както и за удостояване със звания за изключителен принос към БФФ и към спорта фехтовка в България.

Информационни писма


Очаквайте скоро

В процес на разработване

Протоколи на УС


Очаквайте скоро

В процес на разработване

Други


Антидопингови правила на БФ фехтовка

Чл.1. Целта на настоящите Антидопингови правила е да уредят организацията и контрола за предотвратяване на използването на забранени субстанции и методи от спортисти и длъжностни лица, както и реда за установяване на нарушения на Антидопинговите правила и налаганите санкции.